Konstrukční ochrana dřeva


Proč dřevo chráníme

Je třeba si uvědomit, že dřevo je v atmosférických podmínkách neustále vystavováno více nebo méně významným degradačním procesům. Zvětrávání dřeva je proces přirozeného stárnutí v povětrnostních podmínkách vlivem abiotických činitelů: vody, kyslíku, vodních roztoků, agresivních látek, organických těkavých plynů, imisí, prachu, písku, atd., čímž je omezována trvanlivost dřevěných výrobků.

Konstrukční ochrana

Konstrukční ochrana patří mezi základní způsoby ochrany zabudovaného dřeva proti biotickým a abiotickým faktorům. Jednou zhlavních úloh konstrukční ochrany zabudovaného dřeva je zamezení vlhnutí dřevěných konstrukčních prvků staveb a tím předejít degradaci dřeva dřevokaznými houbami a hmyzem. Jedná se o ochranu nejsnáze dostupnou, ale často opomíjenou.

Základem je vlhkost

Nejdůležitější podmínkou pro růst dřevokazných hub je zvýšená vlhkost dřeva. Riziko napadení dřeva houbami se zvyšuje tehdy, je-li vlhkost dřeva dlouhodobě nad 20 %. Napadení suchého dřeva houbami je teoreticky vyloučeno.9 tipů jak ochránit dřevo v exteriéru

1. Vyhněte se nefunkčnímu umisťování dřevěných prvků v kontaktu se zemí. Dřevo by mělo být zabudováno minimálně 40 cm nad zemí. 

2. Dřevěné prvky a konstrukce bez kontaktu i v kontaktu se zemí je vhodné umisťovat na prosluněných a dobře větraných místech. 

3. Vytvoření úkosů na čelních plochách prvků umístěných ve vertikální poloze, tj. při nebezpečí vnikání dešťové vody do čel sloupů. Tyto úkosy nám zajistí stékání vody na obvod prvku. Pomocí úkosů také zajistíte, že voda bude stékat a dřevo včas vyschne. 

4. Vodorovně kladené prvky, např. balkony, terasy apod. dejte do malého spádu, abyste umožnili odtékání dešťové vody. 

5. Střechy navrhujte s dostatečně dlouhými přesahy, aby se venkovní stěny chránily před vodními srážkami 

6. Hrany dřevěných prvků je třeba vhodně zaoblit. 

7. Dřevěné fasády a obložení provádějte tak, aby ve spojích nezůstávala voda. A v budoucnu se daly opět natřít. 

8. Je třeba, aby byl povrch dřeva včetně spojů pokud možno hladký. Tím se snižuje nasákavost dřeva. 

9. Chránit vodorovné plochy proti působení srážkové vody. A to vhodným zakrytím např. pomocí oplechování.